19 sep

Arbitrage Protocol

Geschreven door

Algemene zaken
• Volg de algemene (RIVM) richtlijnen
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
• Volg de instructies en maatregelen op die gelden in de sportaccommodatie.
• Als official ben je niet verantwoordelijk voor de handhaving op 1,5 meter afstand
binnen de sporthal.
• Het gedrag van het publiek qua schreeuwen/yells is de verantwoordelijkheid van de
zaalwacht, niet van de official.
• Indien je tijdens de wedstrijd je niet veilig voelt doordat andere zich niet houden aan
de corona maatregelen mag je de wedstrijd staken.
• Indien je als official je afmeldt voor een wedstrijd als gevolg van besmetting of corona
gerelateerde klachten zal hiervoor geen sanctie opgelegd worden. (alleen van
toepassing bij aangewezen scheidsrechters)
• SRBB-ers en PVB-beoordelaars nemen alleen plaats bij de wedstrijdtafel indien daar
de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Anders nemen ze plaats op de
tribune of op een stoel langs het veld, met inachtneming van de 1,5 meter afstand tot
andere personen.
Het advies van de werkgroep Arbitrage is om zo min mogelijk mensen bij de
wedstrijdtafel te laten zitten.
• Overleg als SRBB-er of PVB-beoordelaar met de thuisvereniging over een geschikte
locatie om het evaluatie gesprek na de wedstrijd te houden.
• Gebruik je eigen materialen (fluit, kaarten enzovoorts) en reinig deze na afloop van de
wedstrijd(dag).

Versie 1

COVID-19 Arbitrage protocol Volleybal | 03-09-2020 3
Aankomst in de sporthal
• Volg de instructies en maatregelen die gelden in de sportaccommodaties zoals deze
zijn vastgesteld. Let op dat na afloop van de wedstrijd alle officials als publiek worden
aangemerkt en daar gelden mogelijk andere richtlijnen voor dan tijdens het
begeleiden van een wedstrijd.
• Schud geen handen!
• Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de sporthal.
• Controleer als official samen met thuisspelende vereniging de
scheidsrechterkleedkamer. Is deze groot genoeg om gezamenlijk om te kleden en/of
de nabespreking te houden? Zo niet, zoek of vraag dan of er een andere ruimte
beschikbaar is.
• Controleer het veld m.b.t. ruimte om 1,5 meter afstand te houden.
o Iedereen buiten de lijnen moet wanneer zij 18 jaar of ouder zijn onderling 1,5
meter afstand houden. Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-
meter afstand van elkaar kunnen zitten, wijs teammanagers/coaches op de
mogelijkheid van 1,5-meter afstand op en rondom de reservebank.
o Er mag worden afgeweken van de voorgeschreven wisselzone, zoals
beschreven in de spelregels/wedstrijdreglement.
o De inrichting bij het speelveld moet zo zijn dat er 1,5 meter afstand gehouden
kan worden tussen de tellertafel en de aanwezige 2e

scheidsrechter.
• Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de
bestuurskamer/ kantine voor aanvang van de wedstrijd. Doe dit in overleg met je
collega officials. Algemene advies luidt: vermijd drukte.

Versie 1

COVID-19 Arbitrage protocol Volleybal | 03-09-2020 4
Voor de wedstrijd

• Stem met de teammanagers/coaches af hoe laat de teams starten met de warming-
up/ inspelen en wijs hen, indien van toepassing, op de in de sporthal aangegeven

wachtzone.
• Houd bij de spelerskaart controle de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
o Controle bij de wedstrijdtafel, indien 1,5 meter gewaarborgd kan worden
o Controle in de hoek van het speelveld.
• Voorbereidend gesprek met collega-officials
o Indien de kleedkamer niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een
geschikte locatie (zie eerder in dit protocol).
o Advies is om dit te doen voor de warming-up en voor het betreden van het
speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.

• Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de start van de wedstrijd
o De teams betreden gefaseerd het speelveld, zodat voldoende afstand
gewaarborgd is.
o Er worden geen handen geschud, ook geen boks of ander fysiek contact.
o Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
o Voor Eredivisie/Topdivisie staat dit beschreven in het Playing Protocol,
Publicatie 3.4 op de website.

Versie 1

COVID-19 Arbitrage protocol Volleybal | 03-09-2020 5
Tijdens de wedstrijd
• Indien er buiten de lijnen niet voldoende ruimte is om 1,5 meter afstand te houden
mag de time out ook (deels) op het speelveld plaatsvinden.
• Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling
hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door
het net naar de tegenstander te schreeuwen, dit valt onder onbehoorlijk gedrag.
Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.
• Het advies is om tijdens een wissel 1,5 meter afstand te houden tussen alle
betrokkenen. Als official hoef je hier niet op te handhaven.
• Bij een gebrek aan ruimte in de speelzaal en het daardoor niet kunnen waarborgen
van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up zodanig moeten
uitvoeren zodat er wel voldoende afstand gewaarborgd is.
• Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het
bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op stoelen
of een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de
hoek van het speelveld.
• Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te houden tot
spelers. Ook wanneer een speler bij de stoel komt vragen om uitleg

Na de wedstrijd
• Indien je na de wedstrijd in de sporthal of kantine blijft tel je mee als toeschouwer en
gelden de betreffende maatregelen.
• Houd bij de volgende acties ook de 1,5 meter in acht:
o Bedanken van collega’s en teams
o Ondertekenen van DWF / E-score formulier
o Omkleden na de wedstrijd
• Bij thuiskomst
o Reinig scheidsrechterfluit
o Reinig andere attributen die gebruikt zijn tijdens wedstrijd (gele/rode kaart,
bal spanningsmeter etc.)

  • Deel:

Reageren

Je reactie is welkom! Hou het wel netjes alsjeblieft